ติดต่อสาขาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วทยาลัยรัตภูมิ

414  ม.14  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180

โทรศัพท์  074-584241-4 ต่อ 103