ประวัติสาขาศึกษาทั่วไป

ประวัติสาขาศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานราชการในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ต่อมา วิทยาลัยรัตภูมิเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อจัดตั้งส่วนงานสายวิชาการ ดังนี้ 1. สาขาอุตสาหกรรม 2. สาขาบริหารธุรกิจ 3.สาขาศึกษาทั่วไป

 หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไปในปัจจุบัน คือ นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 6 คน ปฏิบัติงานจริง 6 คน