นางวันดี นวนสร้อย

ชื่อ-นามสกุล

นางวันดี นวนสร้อย

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน้าที่

 

Email-Address

wandee.nu@rmutsv.ac.th, puttakul18@hotmail.com

สอนในระดับ

ปวส  ปริญญาตรี  ปริญญาโท

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานการศึกษา

ป.ตรี วทบ. สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ป.โท สาขาสถิติ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์

-Wandee Nuansoi, Supattra Penkleng,"A STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE FARMERS DEBT: CASE STUDY OF BAN NONG MAI GAN, THA CHAMUANG, RATTAPHUM, SONGKHLA PROVINCE",1st Mae Fah Lunag University International Conference 2012, 29-30 November and 1 December 2012

วิชาที่สอน

สถิติเบื้องต้น , คณิตศาสตร์พื้นฐาน , แคลคูลัส , คณิตศาสตร์ในชิวิตประจำวัน , คณิตศาสตร์ทั่วไป , สถิติในชีวิตประจำวัน

เวลาพบนักศึกษา

วันศกร์

ความสนใจ

 การควบคุมคุณภาพ

ประสบการณ์อื่นๆ

ผู้ประเมินภายใน

ห้องทำงาน

9403