นายทักษ์สุริยา หมาดสะ

ชื่อ-นามสกุล

นายทักษ์สุริยา หมาดสะ

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

หน้าที่

หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป / หัวหน้าศูนย์ภาษา

Email-Address

taksuriya.m@rmutsv.ac.th

สอนในระดับ

ปวส. , ปริญญาตรี

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานการศึกษา

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)            มหาวิทยาลัยราชฏัชนครศรีธรรมราช
ป.วิชาชีพครู                          มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)            มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์

-Taksuriya Madsa,"MOTIVATING STUDENTS’ SPEAKING SKILL THROUGH SIMULATION IN ENGLISH FOR SPACIFIC PURPOSES",1st Mae Fah Lunag University International Conference 2012, 29-30 November and 1 December 2012

วิชาที่สอน

- ภาษาอังกฤษ

เวลาพบนักศึกษา

 

ความสนใจ

  ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ, ภาษามลายู ฯลฯ)

ประสบการณ์อื่นๆ

1.ผู้ประสานงานการทำ MOUกับมหวิทยาลัยต่างประเทศ
2.ผู้จัดทำหลักสูตรต่างประเทศธุรกิจในระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง
3.อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน

ห้องทำงาน

สำนักงานศูนย์ภาษา (RPC 9402)