รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา

วิชา

อ.สุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง

02-231-101

02-005-003

02-032-007

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ฟิสิกส์เบื้องต้น

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ผศ.ดร.ภาวนา  พุ่มไสว

01-011-001

01-021-002

01-021-005

13-263-210

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จิตวิทยาทั่วไป

จิตวิทยาทั่วไป

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

อ.ทักษ์สุริยา  หมาดสะ

01-312-001

01-001-003

ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อ.สมชาย  ตุละ

01-004-001

01-004-002

01-023-001

พลศึกษา

นันทนาการ

พลศึกษา

อ.วันดี  นวนสร้อย

02-031-001

02-032-003

02-211-101

คณิตศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์ต้นแบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

อ.อารีย์  เต๊ะหละ

01-312-003

01-012-003

01-312-005

สนทนาภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

อ.อัมรินทร์  สันตินิยมภักดี

01-021-008

01-040-005

01-021-007

อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์

เอเชียอาคเนย์ศึกษา

วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้