อ.สมชาย ตุละ

ชื่อ-นามสกุล

อ.สมชาย  ตุละ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หน้าที่

อาจารย์สอนประจำแผนกศึกษาทั่วไป, หัวหน้าแผนกกีฬา

Email-Address

juggon.p@rmutsv.ac.th

สอนในระดับ

ปวส ปริญญาตรี

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานการศึกษา

ป.ตรี คบ. สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ป.โท

ผลงานทางวิชาการ

 

วิชาที่สอน

1.วอลเลย์บอล
2.ทักษะฟุตบอล

เวลาพบนักศึกษา

 

ความสนใจ

 

ประสบการณ์อื่นๆ

 

ห้องทำงาน

9102