ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ประชาสัมพันธ์นักศึกษา
Updated: 3 years 10 months ago

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Fri, 18/05/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Fri, 18/05/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

นักศึกษา-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

Tue, 08/05/2018 - 16:27

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon PR.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, May 8, 2018 - 16:30 to Thursday, May 31, 2018 - 16:30

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล

Mon, 07/05/2018 - 11:22
      เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องทำการสำรองข้อมูล ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ในช่วงเวลาดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 พฤษภาคม 2561

นักศึกษา-ตรัง: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Thu, 03/05/2018 - 09:15

วันนี้ 3 เม.ย.61 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558 กระทรวงพลังงานได้มีการทบทวนทิศทางในการดำเนินนโยบายพลังงานของปะเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ.2558 ถึง 2579 โดยมี 5 แผนที่สำคัญ คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว และส่งเสริมการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนและการประกอบอาชีพได้ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2553 กระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเพียงพอ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรDate: Thursday, May 3, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15

นักศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Tue, 24/04/2018 - 09:07

การศึกษา-คณะอุตสาหกรรมเกษตร: ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

Wed, 08/10/2014 - 15:43

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา  ประเภทโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

1.ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษาประเภทโควตา   
2. ดาวน์โหลดรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัตินักศึกษา   จากไฟล์เอกสารแนบ 
    เอกสารชุดที่ 1 รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัตินักศึกษา
3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูลเก็บไว้  
4. สแกนเอกสารหลักฐานต่างๆหรือนำมาแสดงในวันรายงานตัว  
5. ส่งข้อมูลใบสมัครและหลักฐานมาที่ผู้ประสานงานของคณะ        
      นางสาวสุกัลญา  คงวรรณ               E-mail  aryawan_@hotmail.com  โทร : 089-877-8622     
      นางสาวเดือนพัตรา  จันทร์สุด          E-mail  duan_228@hotmail.com  โทร : 085-470-7515  
6. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากข่าวประกาศหน้าเว็บไซต์  
7. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยดาวโหลดใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  และขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จากไฟล์เอกสารแนบ
    ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    เอกสารชุดที่ 2 ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

ข่าวประกาศคณะ

การศึกษา-ตรัง: แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

Mon, 06/10/2014 - 10:26

แจ้งกำหนดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Monday, October 6, 2014 - 10:15 to Friday, November 7, 2014 - 10:15

การศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควต้าระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘

Thu, 02/10/2014 - 11:04

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควต้าระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘ มี 2 ประเภทได้แก่ โควต้าเรียนดี และกิจกรรมดี สนใจ  Download

 

นักศึกษาDate: Thursday, 2 October, 2014 - 11:00

:

Thu, 04/09/2014 - 13:48

Pages